Nätverket FLIN

Nätverkets syfte är att utifrån ett tvärsektoriellt perspektiv skapa tillfällen till utbyte av kunskaper och erfarenheter inom området flerspråkigas språk- och kunskapsutveckling för aktörer på kommunal, regional och statlig nivå i Norden. Av särskilt intresse för nätverket är:

  • Språkpolitiska frågor som rör flerspråkiga barn, ungdomar och vuxna
  • Utveckling av pedagogisk praxis inriktad mot flerspråkiga barn, ungdomar och vuxna
  • Utveckling av forskning inriktad mot flerspråkiga barn, ungdomar och vuxna

Verka för spridningen av kunskaper om flerspråkigas språk- och kunskapsutveckling bland aktörer med uppdrag inom utbildnings- och forskningsområdet i de nordiska länderna genom gemensamt organiserade aktiviteter av olika slag.